Deklaracja dostępności

Edukacja Julia Szargut zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej placówek Przedszkolnych i żłobków Zielony Motylek i Niebieski Motylek.

  • Data publikacji strony internetowej: 2024-02-26.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-26.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-23.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: SOFT-KOMP.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-23.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Julia Szargut, juliaszargut@zielonymotylek.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 698 540 532 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Prywatny żłobek Zielony Motylek oraz Niepubliczne Przedszkole Niebieski Motylek

ul. Bałtycka 35 lok 7, Rzeszów
35-323

Pracownicy Przedszkola i żłobka oraz rodzice naszych wychowanków korzystają z parkingu znajdującego się przy budynku znajdującego się przy ul. Bałtyckiej 35. Liczba miejsc parkingowych na zewnątrz budynku to 18 stanowisk. Wymiary miejsc parkingowych są zgodne z obowiązującymi przepisami. Placówka posiada dwa miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami zlokalizowane są na zewnątrz budynku bezpośrednio przy wejściu do lokalu żłobka i przedszkola. Miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zostały odpowiedniego oznakowane: osoba na wózku inwalidzkim, oraz znak pionowy z piktogramem pokazującym osobę na wózku inwalidzkim. Stanowiska postojowe znajdują się na twardym i równym podłożu. Lokal przedszkola i żłobka znajduje się na parterze i prowadzi do nich jedno wejście. Szerokość chodników prowadzących do wejścia zapewnia możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się na wózku inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne prowadzące do Lokalu są w dobrym stanie technicznym. Lokal jest dobrze oznakowany i widoczny. Wejście główne jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu bo znajduje się na parterze, bez schodów i progów. Drzwi wejściowe do lokalu nie otwierają się automatycznie, wewnątrz znajduje się dzwonek. Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami zlokalizowane w bliskiej odległości od wejścia do żłobka i przedszkola. Drzwi wejściowe posiadają prawidłowe parametry wymiarowe, umożliwiają swobodne przejście do kolejnych pomieszczeń budynku. Nie posiadamy toalet dla rodziców, wszystkie toalety są wewnątrz przedszkola i dostosowane są do potrzeb dzieci. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Została opracowana "Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego". Wszyscy pracownicy Przedszkola i żłobka zostali zapoznani z w/w dokumentem. "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" nie został opracowany plan ewakuacji dla osób ze szczególnymi potrzebami (osób poruszających się na wózkach). W/w instrukcja nie jest dostępna w alfabecie Brailie'a ani za pomocą tyflografiki.

Prywatny żłobek Zielony Motylek oraz Niepubliczne Przedszkole Niebieski Motylek

ul. Mazowiecka 56 - 56A, Rzeszów
35 - 324

Pracownicy Przedszkola i żłobka oraz rodzice naszych wychowanków korzystają z parkingu znajdującego się przy budynku znajdującego się przy ul. Mazowieckiej 56 do 56A. Liczba miejsc parkingowych na zewnątrz budynku to cztery stanowiska. Miejsca parkingowe nie są oznaczone liniami. Pierwsze miejsce postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami zlokalizowane są na zewnątrz budynku bezpośrednio przy wejściu do lokalu żłobka i przedszkola. Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zostały oznakowane: znak pionowy z piktogramem pokazującym osobę na wózku inwalidzkim. Stanowiska postojowe znajdują się na twardym i równym podłożu. Lokal przedszkola i żłobka znajduje się na tzw. Wysokim parterze i prowadzi do nich jedno wejście. Szerokość chodników prowadzących do wejścia zapewnia możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się na wózku inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne prowadzące do Lokalu są w dobrym stanie technicznym. Lokal jest dobrze oznakowany i widoczny. Wejście główne nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu bo znajduje się na wysokim parterze do którego prowadzi 6 schodków. Drzwi wejściowe do lokalu nie otwierają się automatycznie. Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami zlokalizowane w bliskiej odległości od wejścia do żłobka i przedszkola. Drzwi wejściowe posiadają prawidłowe parametry wymiarowe, umożliwiają swobodne przejście do kolejnych pomieszczeń budynku. Nie posiadamy toalet dla rodziców, wszystkie toalety są wewnątrz przedszkola i dostosowane są do potrzeb dzieci. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Została opracowana "Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego". Wszyscy pracownicy Przedszkola i żłobka zostali zapoznani z w/w dokumentem. W "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" nie został opracowany plan ewakuacji dla osób ze szczególnymi potrzebami (osób poruszających się na wózkach). W/w instrukcja nie jest dostępna w alfabecie Brailie'a ani za pomocą tyflografiki.

Prywatny żłobek Zielony Motylek oraz Niepubliczne Przedszkole Niebieski Motylek

ul. Zelwerowicza 14, Rzeszów
35-604

Pracownicy Przedszkola i żłobka oraz rodzice naszych wychowanków korzystają z parkingu znajdującego się przy budynku znajdującego się przy ul. Zelwerowicza 14 Liczba miejsc parkingowych na zewnątrz budynku to piętnaście stanowisk. Miejsca parkingowe nie są oznaczone liniami. Pierwsze miejsce postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami zlokalizowane są na zewnątrz budynku bezpośrednio przy wejściu do lokalu żłobka i przedszkola Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zostały oznakowane: znak pionowy z piktogramem pokazującym osobę na wózku inwalidzkim. Stanowiska postojowe znajdują się na twardym i równym podłożu. Lokal żłobka znajduje się na parterze i prowadzi do nich jedno wejście. Szerokość chodników prowadzących do wejścia zapewnia możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się na wózku inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne prowadzące do Lokalu są w dobrym stanie technicznym. Lokal jest dobrze oznakowany i widoczny. Wejście główne jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu bo znajduje się na parterze bez schodów i progów. Drzwi wejściowe do lokalu nie otwierają się automatycznie. Lokal Przedszkola znajduje się na pierwszym piętrze i prowadzą do niego schody - ma windy ani pochylni. Szerokość chodników prowadzących do wejścia głłwnego zapewnia możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się na wózku inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne prowadzące do Lokalu są w dobrym stanie technicznym. Lokal jest dobrze oznakowany i widoczny. Wejście główne jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu bo znajduje się na parterze. Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami zlokalizowane w bliskiej odległości od wejścia do żłobka i przedszkola. Drzwi wejściowe posiadają prawidłowe parametry wymiarowe, umożliwiają swobodne przejście do kolejnych pomieszczeń budynku. Nie posiadamy toalet dla rodziców, wszystkie toalety są wewnątrz przedszkola i dostosowane są do potrzeb dzieci. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Została opracowana "Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego". Wszyscy pracownicy Przedszkola i żłobka zostali zapoznani z w/w dokumentem. W "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" nie został opracowany plan ewakuacji dla osób ze szczególnymi potrzebami (osób poruszających się na wózkach). W/w instrukcja nie jest dostępna w alfabecie Brailie'a ani za pomocą tyflografiki.

Prywatny żłobek Zielony Motylek

Jasionka 233A
36-002

Pracownicy żłobka oraz rodzice naszych wychowanków korzystają z parkingu znajdującego się przy budynku znajdującego się 36-002 Jasionka 233A. Liczba miejsc parkingowych na zewnątrz budynku to 7 stanowisk. Miejsca parkingowe nie są oznaczone liniami. Pierwsze miejsce postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami zlokalizowane są na zewnątrz budynku bezpośrednio przy wejściu do lokalu żłobka. Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zostały oznakowane: znak pionowy z piktogramem pokazującym osobę na wózku inwalidzkim. Stanowiska postojowe znajdują się na twardym i równym podłożu. Do żłobka prowadzi dwa wejścia jedno z nich jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście osób z niepełnosprawnością ruchową znajdujących się na parterze budynku. Szerokość chodników prowadzących do wejścia dla osób z niepełnosprawnością ruchową zapewnia możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się na wózku inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne prowadzące do budynku są w dobrym stanie technicznym. Budynek jest dobrze oznakowany i widoczny. Drzwi wejściowe do żłobka nie otwierają się automatycznie, wewnątrz znajduje się dzwonek przywoławczy. Miejsce postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami zlokalizowane w bliskiej odległości od wejścia do żłobka. Drzwi wejściowe posiadają prawidłowe parametry wymiarowe, umożliwiają swobodne przejście do kolejnych pomieszczeń budynku. Nie posiadamy toalet dla rodziców, wszystkie toalety są wewnątrz przedszkola i dostosowane są do potrzeb dzieci. >Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Została opracowana "Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego". Wszyscy pracownicy Przedszkola i żłobka zostali zapoznani z w/w dokumentem. W "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" nie został opracowany plan ewakuacji dla osób ze szczególnymi potrzebami (osób poruszających się na wózkach). W/w instrukcja nie jest dostępna w alfabecie Brailie'a ani za pomocą tyflografiki.

Aplikacje mobilne

brak

Informacje dodatkowe

Strona internetowa została zaprojektowana z wykorzystaniem różnorodnych krojów czcionek, które zostały starannie dobrane do charakteru placówk. Rozumiemy jednak, że potrzeby naszych użytkowników mogą być różnorodne, dlatego w ramach naszego zaangażowania w zapewnienie dostępności dla wszystkich, wprowadziliśmy dodatkowe narzędzie dostępności. To narzędzie umożliwia zmianę wszystkich krojów czcionek użytych na stronie na czcionkę Verdana. Wybraliśmy Verdanę ze względu na jej wysoką czytelność i uniwersalność, co sprawia, że jest ona łatwiejsza do odczytania dla osób z dysleksją oraz innych zaburzeń czytania. Opcja ta jest dostępna w narzędziach dostępności na naszej stronie i może być włączona przez użytkownika w dowolnym momencie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.


Przejdź do treści