RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. stosowane jest w całej Unii Europejskiej nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka/wychowanka przez jest EDUKACJA JULIA SZARGUT, zwaną dalej „Administratorem”.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EDUKACJA JULIA SZARGUT z siedzibą w (35-604) Rzeszowie przy ul. Azaliowej 42 tel. +48 698540532, adres e-mail: juliaszargut@zielonymotylek.pl
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą może Pani/Pan skontaktować się ze żłobkiem pod numerem telefonu: +48 698540532, adres e-mail: juliaszargut@zielonymotylek.pl
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka/wychowanka w celach organizacyjnych i marketingowych oraz w celach realizacji postanowień Statutu.
 4. Wypełnienie i podpisanie umowy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych – brak wyrażenia zgody, spowoduje, że nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe, będziemy przekazywać podmiotom realizującym świadczenia względem placówki, obsługującym nas pod względem teleinformatycznym, prawnym, jak też w innych sytuacjach koniecznych do zapewnienia obsługi księgowej.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka/wychowanka, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka/wychowanka się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody poprzez wypisanie dziecka z placówki w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka/wychowanka narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO.
  8. Dane osobowe o których mowa powyżej nie będą podlegały profilowaniu.

Przejdź do treści